AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ
(AKTS-ECTS) UYGULAMA YÖNERGESİ

 Dayanak

 Madde 1- Bu Yönerge, 18 Ocak 2004 tarih ve 25350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi ile 3 Aralık 2003 tarih ve 25305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (n) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2- Ankara Üniversitesince yürütülen önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim gören Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarılarını belgelendirmek amacı ile düzenlenecek transkript (notlu belge) ve diploma eklerinde bu yönerge hükümleri uygulanır.

Tanım

 Madde 3– Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir.

Uygulama Koşulları

 Madde 4- AKTS kredisi, bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi vb.) ifade eden bir değerdir. Bu değer, her bir dersin, herhangi bir yükseköğretim kurumunda, bir akademik yılın, tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadar bir bölümünü teşkil ettiğinin göstergesidir.

Madde 5- AKTS kredilendirilmesinde yarıyıllar esas alınır. Yarıyıl esasına göre eğitim yapan kurumların bir yarıyıllık eğitimi 30 AKTS kredisine eşdeğerdir. Yıl esasına göre eğitim yapılan kurumların bir akademik yıllık (iki yarıyıl) eğitimi 60 AKTS kredisine eşdeğerdir. Bir akademik yılda üç dönem eğitim yapılması halinde her dönem 20 AKTS kredisi olarak değerlendirilir. 60 AKTS kredisi 36-40 haftalık bir eğitim-öğretim yılına ve yaklaşık 1500-1800 saatlik öğrenci iş yüküne karşılıktır. Bir AKTS kredisi yaklaşık 25-30 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığıdır.

Madde 6- Bir dersin AKTS kredisi belirlenirken bölüm/anabilim dalının tüm eğitim-öğretim programı göz önüne alınarak hesaplama yapılır. Bu amaçla her ders/modül için öğrencinin kazanması gereken bilgi, beceri, kavrama düzeyindeki öğrenme ürünleri (çıktıları) ve yeterliklerinin her birine belli bir kredi verilir.

Madde 7-        AKTS kredisi tam sayı olarak verilir. Çok zorunlu durumlarda buçuklu sayılar kullanılabilir.

Madde 8-   Ankara Üniversitesi programlarına kabul ettiği öğrencilerin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldıkları AKTS kredilerini tanır.

Madde 9-        Ankara Üniversitesi, öğrenci değişim programı çerçevesinde gelen öğrencilerin akademik başarıları ile ilgili tüm konularda karar verme yetkisine sahiptir.

Madde 10- Öğrencilerin almış oldukları notların, başka ülkelerdeki yükseköğretim kurumları tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi amacıyla, AKTS notlandırma sistemine göre dönüşümü yapılır. Bu dönüşümde aşağıdaki tablodan yararlanılır.

 

AKTS Notu

 

Notun başarılı öğrenciler arasındaki tahmini yüzdesi

 

 

AKTS Tanımı

 

 

A

 

 

10

 

 

Mükemmel 

 

B

 

 

25

 

 

Çok İyi 

 

C

 

 

30

 

 

İyi 

 

D

 

 

25

 

 

Yeterli 

 

E

 

 

10

 

 

Geçer 

 

   FX

 

 

 

 

Başarısız 

 

F

 

 

 

 

Başarısız 

 

 

 

 

Madde 11- Bu Yönerge 06/04/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.