YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR
ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR
ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin
yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu
bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer
diploma programlarına yatay geçiş ile çift anadal, yandal ve yükseköğretim kurumları arasında kredi
aktarımında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarındaki önlisans ve lisans düzeyindeki
diploma programları arasındaki her türlü yatay geçişleri, çift anadal, yandal programları ve kredi
aktarımına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine ve 44 üncü maddesinin (c) fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Yönetmelikte geçen;
a) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı
yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma
alabilmesini sağlayan programı,
b) Değişim programı: Yurtiçi veya yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında düzenlenen
protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak diğer kurumda
eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak
kabul edilebilmesini öngören programı,
c) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya bölümlerin
belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenlenen yükseköğretim
programlarını,
ç) Düzey: Önlisans veya lisans diploma programlarından her birini,
d) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından
içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
e) Farklı Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına
yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında kullanılan testler dikkate alınarak 2010 yılından
itibaren SAY Puan Türü (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ Puan Türü (YGS -3 ile YGS -4), EA Puan Türü (YGS -5
ile YGS -6), Matematik –Fen (MF) Puan Türü, Türkçe – Matematik (TM) Puan Türü, Türkçe – Sosyal
(TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) Puan Türü olmak üzere yedi puan türünü; 2009 yılı ve öncesinde ise
EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve DİL olmak üzere yedi puan türünü ve bu puan türlerinden
SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1 SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2 Matematik –Fen Puan
Türüne, EA-2 Türkçe – Matematik Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan Türüne, DİL ise Yabancı Dil
Puan Türüne karşılığını,
f) Genel not ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar
almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
g) İlgili yönetim kurulu: Yükseköğretim kurumlarındaki fakültelerde fakülte yönetim kurulunu,
yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar yönetim kurulunu,
meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
h) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan
diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan
programı,
ı) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
i) Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı
düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini,
j) Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından
bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde başka bir
üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek
yüksekokullarına yapılan geçişi,
k) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca
yazıldığı belgeyi,
l) Ortak program: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kabul edilen öğrencilerin
önlisans veya lisans derecesi verilen bir diploma programına geçmeden önce aynı yükseköğretim
kurumunda aldıkları derslerden oluşan programı,
m) Uluslararası ortak diploma programı: Yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki
yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek önlisans veya lisans diploması
veren programlarında yürüttükleri uluslararası ortak eğitim ve öğretim programını,
n) (Değişik:RG-2/5/2014-28988) Taban puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma
programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en
düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
o) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması
kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir
konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal
sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,
ö) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönetmelikteki esaslar
çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı
kazanmasını,
p) Yükseköğretim öğrenci veritabanı (YÖKSİS): Yükseköğretim Kurulu bünyesinde tüm
yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören öğrencilerin
bilgilerinin tutulduğu merkezi veritabanını,
r) (Ek:RG-18/3/2016-29657) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup,
farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve
benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim
kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
Kontenjan
MADDE 5 – (1) Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı
yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş
şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.
(2) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde kontenjan sınırlaması bulunmayan diploma
programlarına yatay geçişlerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.
Geçişler
MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Önlisans ve lisans diploma programlarının
hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma
programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(2) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci
öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma
programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
(3) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma
programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı
bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim
diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
(4) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay
geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için,
öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya
üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin
diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
(5) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma
programlarına yatay geçiş yapılabilir.
Başvuru ve değerlendirme
MADDE 7 – (1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre
içerisinde yapılır.
(2) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için
gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir.
(3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde,
ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not
ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa
geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu
tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.
(4) Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarının ilgili
yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.
(5) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
(6) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde,
Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversitelerince
düzenlenen karşılıklar kullanılabilir. Uygulanacak olan karşılık yöntemi üniversite senatosu tarafından
belirlenir.
Sonuçların ilanı ve intibak programı
MADDE 8 – (1) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme
sonuçları, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı
kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.
(2) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday
ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler
çağrılır.
(3) İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı
programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya
sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir
intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.
(4) Bu Yönetmelik kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi
tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS) işlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş
Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve taban puan şartı
MADDE 9 – (1) Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi
bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya
meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu
tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.
(2) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum
içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve
beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen
öğrenci kontenjanının yıllık yüzde on beşini geçmeyecek biçimde dönemlere bölünerek ilgili yönetim
kurulları tarafından karara bağlanır. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan
dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devamı hususundaki
esasları belirleme yetkisi üniversite senatolarına aittir. Ortak programdan sonra diploma programına
geçiş uygulaması olan yükseköğretim kurumlarının kurum içi geçiş kontenjanı belirlenmesinde, bu
diploma programları için senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanlar esas alınır.
(3) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban
puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son
başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir.
(4) Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek
yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar
veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı belirlenebilir.
(5) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci
kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi
sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı
merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer
üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
(6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer
şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
Ortak programdan diploma programlarına geçiş
MADDE 10 – (1) Ortak programa yerleşen öğrencilerin diploma programına geçiş yapabilmesi
için kontenjanlar en geç kayıt döneminden bir hafta önce her diploma programının kontenjanı
otuzdan az olmayacak şekilde senato tarafından belirlenir.
(2) Ortak programı başarı ile tamamlayan her öğrenciden, diploma programına geçebilmeleri
için ortak programdaki diploma programı sayısı kadar tercih alınır.
(3) Diploma programı öncesinde ortak program uygulayan yükseköğretim kurumlarında, bu
programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, merkezi sınav veya yetenek sınavı ile yerleştirildikleri
ortak program için ÖSYM Kılavuzlarında öngörülen diploma programlarına, ortak programdaki genel
not ortalamaları esas alınarak veya adayların merkezi yerleştirme puanı ile genel not ortalamasının
toplanması suretiyle elde edilen yerleştirme puanı esas alınarak yerleştirilebilir. Adayların yerleştirme
puanının eşit olması halinde merkezi yerleştirme puanı daha yüksek olana öncelik tanınır. Bu
kriterlerden hangisinin uygulanacağı, üniversite senatosu tarafından belirlenir.
(4) Diploma programı seçimi öncesinde, yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğrenim
süresine dahildir.
(5) Bir puan türü ile ortak programa yerleşen adayların aynı yükseköğretim kurumu içinde farklı
puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, bu Yönetmeliğin kurum içi yatay
geçiş hükümlerine göre yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurumlar Arası Yatay Geçiş
Kurumlar arası yatay geçiş
MADDE 11 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki
eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar
çerçevesinde yapılır.
(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
(3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak
istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu
yapabilir. (Mülga son cümle:RG-21/9/2013-28772) (…)
(4) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve
değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.
(5) Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve
değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir.
(6) Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve
üçüncü sınıfları için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık
eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru
ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.
(7) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel
kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101
ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlararası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenir. Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları,
geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen
yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş
yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan
belirleyebilirler. İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu
günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Önlisans diploma programları için
ikinci yarıyılda açılması istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından belirlenerek,
en geç Aralık ayının otuz birinci günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
(8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş
için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da
ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun
belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.
(9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş
yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili
yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunurlar.
(10) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma
programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce
alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.
Değerlendirme
MADDE 12 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan
tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili yüksek
öğretim kurumunun internet sayfasında ilan edilir.
(2) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, üniversite senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler
çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların
genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate
alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan
kontenjana göre geçiş sağlanır.
(3) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir.
Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. Yatay
geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer
öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.
Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş
MADDE 13 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında
önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen
hükümler çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer
yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler.
(2) Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller
nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler diğer yükseköğretim kurumlarına
yatay geçiş için başvuramazlar.
(3) İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim
kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde diğer
yükseköğretim kurumlarına geçiş için başvurabilir. Bu başvurular kurumlararası yatay geçiş
hükümlerine göre değerlendirilir.
(4) (Ek:RG-16/8/2011-28027) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesinin 5 ve 6 ncı
sınıfından başarısızlık hariç sağlık sorunları nedeniyle askeri öğrenci vasfını kaybettiği için ilişiği
kesilenlerin yükseköğretim kurumları tıp fakültesine yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulu
tarafından yapılır.
Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş
MADDE 14 – (1) Üniversite senatoları tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından
yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program
için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı
yükseköğretim kurumları kontenjanları ile üniversite senatosu tarafından belirlenen başvuru şartları,
kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının
otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm
yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme
takvimi ilan edilir.
(2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına
geçiş için, öğrencinin bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası
yatay geçiş başarı şartları aranır.
(3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak
istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban
puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı
aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu
üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı
kapsamı dışında değerlendirilir.
(4) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü
yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye
yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma
programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili
üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
(5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim
programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile
bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay
geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş
başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.
(6) (Ek:RG-18/3/2016-29657) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt
dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci
sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in
hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki
tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.
Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 15 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o
ülkenin uyrukluğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin
birinci fıkrasında belirtilen sınırlamaya tabi değildir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal, Yandal ve Kurumlar Arası Kredi Transferi
Çift anadal programı
MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-9/6/2017- 30091) Aynı yükseköğretim kurumunda
yürütülen önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile
diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul
kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.
(2) (Değişik:RG-9/6/2017- 30091) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o
programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile
yapılır.
(3) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda
ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
(4) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş
hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek
sınavında da başarılı olma şartı aranır.
(6) (Ek:RG-16/8/2011-28027) Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve
kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate
alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift
anadal lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi,
beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde
düzenlenmesi gerekir.
Başvuru süresi
MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-9/6/2017- 30091) Öğrenci ikinci anadal diploma
programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört
yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık
programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci
yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
(2) (Değişik:RG-2/5/2014-28988) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not
ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı
sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına
başvurabilirler. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca yükseköğretim kurumları kontenjan belirleyebilir ve
öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir:
a) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel not
ortalaması en az 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı
sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.
b) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal
yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere
üniversite senatolarınca belirlenir.
c) Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak
anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan
öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana
sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
(3) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar
anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
(4) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az
100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması
bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez
100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
(5) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam
ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
(6) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış
olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
(7) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden
ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma
programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin
(c) fıkrasında belirtilen azami süredir.
(8) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma
programından kaydı silinir.
(9) (Değişik:RG-2/5/2014-28988) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal
programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.
Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler,
genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
(10) (Mülga:RG-2/5/2014-28988)
Yandal programı
MADDE 18 – (1) Yükseköğretim kurumları esaslarını ve başvuru koşullarını ilgili yönetim
kurullarının teklifi ve senatolarının onayı ile belirleyerek, yandal programları düzenleyebilir.
(2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal
sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
(3) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu
tarafından belirlenir.
(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.
Başvuru süresi
MADDE 19 – (1) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en
geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
(2) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili
dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
(3) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 100
üzerinden 65 olması gerekir.
Krediler
MADDE 20 – (1) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı
kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu
dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve üniversite senatosunun
onayına sunulur.
(2) (Değişik:RG-2/5/2014-28988) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal
programındaki not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan
öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına
sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
(3) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak
yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek
süre tanınır.
Mezuniyet
MADDE 21 – (1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki
mezuniyetini etkilemez.
(2) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle
bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt
yaptıramaz.
(3) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı
silinir.
(4) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne
şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.
(5) Senato kararı ile, yandal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak
yeni koşullar getirilebilir öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.
Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma
MADDE 22 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan
öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak
aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili
yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.
(2) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine
dahildir.
(3) (Mülga:RG-2/5/2014-28988)
(4) Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumuna öder.
(5) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları
yükseköğretim kurumuna öderler.
(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil
olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri
gerekir.
Yükseköğretim kurumlarında eşzamanlı öğrenim görme
MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Örgün öğretim yapan yükseköğretim
kurumlarının birden fazla aynı düzeydeki programına öğrenci kaydı yapılamaz.
(2) Yükseköğretim kurumlarında herhangi bir örgün meslek yüksekokulu programına kayıtlı
öğrenciler veya bu programlardan mezun olanlar, açıköğretim sistemi ile yürütülmekte olan ve
kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları önlisans programından farklı
olmak kaydıyla açıköğretim önlisans programlarına kayıt yaptırabilirler.
(3) Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün lisans programında kayıtlı öğrenciler veya
bu programlardan mezun olanlar, açıköğretim sistemi ile yürütülmekte olan ve kontenjan sınırlaması
olmayan ve okudukları veya mezun oldukları lisans programından farklı olmak kaydıyla açıköğretim
lisans veya ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.
(4) Örgün meslek yüksekokulu programları öğrencileri veya mezunlarından açıköğretim
önlisans programına da kayıt yaptırmış olanlar lisans programlarına dikey geçiş işlemlerinde, mezun
olacakları örgün meslek yüksekokulu veya açıköğretim önlisans programından birini tercih ederler.
(5) Örgün öğretim ile birlikte açıköğretim programına kaydolacak erkek öğrencilerin askerlik
işlemleri, örgün öğretimdeki statülerine göre yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin açıköğretim
programlarına kaydolmaları, askerlik işlemleri ile ilgili herhangi bir hak sağlamaz. Açıköğretim
programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler bu durumlarını
belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dahil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.
ALTINCI BÖLÜM
Özel Durumlar
MADDE 24 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde
görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü
oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her
sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları
diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki
diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan
aranmaksızın nakledilebilirler.
(2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının,
devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş
yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı
ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim
kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı
kapsamı dışında değerlendirir.
(3) Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının yükseköğretim
kurumlarına başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu yükseköğretim kurumunun
yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için
gerekli intibak programı hazırlanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 25 – (1) Değişim programlarına katılıp gittiği yükseköğretim kurumunda aldığı dersleri
başarı ile tamamlayan öğrencilerin yarıyıl kaybına uğramamalarını sağlamak için iki yükseköğretim
kurumu arasında değişim öncesi ders intibakını öngören protokol imzalanır.
(2) Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası ortak diploma programına devam
eden öğrencilerden, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi
kesilenler, yurt içinde gördüğü yükseköğrenimdeki başarı notu esas alınarak, bu Yönetmelikteki geçiş
şartları çerçevesinde kendi yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumundaki
eşdeğer bir diploma programına yatay geçiş yapabilirler.
(3) Uluslararası ortak diploma programından aynı üniversite veya başka bir üniversite
bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programlara; uluslararası ortak diploma
programlarından yurt içindeki diğer diploma programlarına veya yurt içindeki bir diploma
programından uluslararası ortak diploma programlarına yatay geçişler bu Yönetmelik hükümlerine
göre yapılır.
(4) (Mülga:RG-18/3/2016-29657)
(5) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş
yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer
edilebilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 21/10/1982 tarihli ve 17845
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde
Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş
EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)
(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma
programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak
üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci
kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu
tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim
kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun
kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan
kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.
(2) (Ek:RG-18/3/2016-29657) Bu madde kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir
programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği
sınıf çıkartılarak hesaplanır.
Özel durumlarda yatay geçiş
EK MADDE 2 – (Ek:RG-21/9/2013-28772)
(1) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu
Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki
yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Sorunların çözümü
EK MADDE 3 – (Ek:RG-2/5/2014-28988)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunların giderilmesinde
Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir.
Mevcut çift anadal ve yan dal programları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmaya
başlanan çift anadal ve yan dal programlarında, ilgili yükseköğretim kurumunun programın açılışında
belirlediği esaslar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliğin kurumlar arası yatay geçişe ilişkin hükümleri 1/6/2010
tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/4/2010 27561
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî
Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 16/8/2011 28027
2. 21/9/2013 28772
3. 2/5/2014 28988
4. 18/3/2016 29657
5. 9/6/2017 30091