Ankara Üniversitesi Haklı ve Geçerli Mazeretler Yönergesi   Word   /   Pdf

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

Karar Tarihi

: 29/01/2013

Toplantı Sayısı

: 355

Karar Sayısı

:3024

3024- 01/06/2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ankara Üniversitesi On Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” kapsamında Üniversite Senatosunun 06/07/2010 tarih ve 327/2722 sayılı kararı ile kabul edilen “Haklı ve Geçerli Mazeretler”e ilişkin kararın bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusu görüşüldü. Haklı ve Geçerli Mazeretlerin aşağıdaki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

HAKLI VE GEÇERLİ MAZERETLER

  1. Mazeret Sınavı

  2. A) Sağlıkla İlgili Mazeretler

  3. I) Raporlar Öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili aldıkları aşağıda belirtilen istirahat raporlarının tümü, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından, bilimsel ve idari usullere göre düzenlenmiş olduğu gözetilerek değerlendirilip onaylandıktan sonra kabul edilir. Tereddüt halinde Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri hakem kurum olarak görev yapar.

Değerlendirmeye;

I- Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Polikliniklerinden yabancı öğrenciler için verilen raporlar,

  • Öğrencilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumları vasıtası ile gittikleri Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ve kamu tüzel kişiliğine sahip Vakıf Üniversiteleri Hastanelerinden aldıkları başhekim onaylı raporlar ile heyet raporları,

  • Acil durumlarda gittikleri tam teşekküllü Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ve kamu tüzel kişiliğine sahip Vakıf Üniversiteleri Hastanelerinin acil servislerinden alınan başhekim onaylı raporlar alınır.

Yukarıda anılan raporların, sınav mazeretleri olarak kabul edilebilmesi için raporun sınav zamanım kapsamak üzere en az 7 (yedi) günlük olarak düzenlenmiş olması gerekir.

  1. Yakın Akrabaların Ağır Hastalığı veya Ölümü:

Eş, anne, baba, çocuk ve kardeşin ağır hastalığı veya ölümü nedeniyle öğrencinin sınava giremediğini belgelemesi ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde mazeret sınav hakkı verilir.

B) Doğal Afetler

Yörenin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin sınava girememesi durumunda,

C) Tutukluluk

Öğrencinin öğrencilik statüsünü kaldırmayan veya Disiplin Yönetmeliği gereği öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen tutukluluk halinde,

D) Spor ve Kültür Etkinlikleri

Öğrencilerin spor ve kültür etkinliklerine ülkesini, Üniversitesini ve bağlı olduğu fakülte/yüksekokulu temsil ederek yol dahil katıldıkları süreler için,

E) Diğer Haller

Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanacak diğer hallerde mazeret sınav hakkı verilir.

  1. Öğrenime Ara Verilmesi:

A) Öğretime Ara Verme

2547 sayılı Kanunun 7. Maddesinin d (2) fıkrasının 3. bendi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğretime Yükseköğretim Kurulu Kararıyla ara verilmesi,

  1. B) Doğal Afetler

Yörenin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

  1. C) Öğrencinin Hastalığı (Eklenen C Maddesi – Üniversite Senatosunun 05/11/2018 tarih ve 4391 sayılı almış olduğu karar)

Öğrencinin, sağlık kurumlarından aldığı ve heyet raporuyla belgelendirmiş olduğu sağlık ile ilgili mazeretinin olması,

D) Yakınlarının Ağır Hastalığı

Eş, anne, baba, çocuk ve kardeşin ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin ara verme zorunda olduğunu belgelemesi,

E) Ekonomik Nedenler

Her yarıyıl başında, yedi iş günü içinde başvurmak koşuluyla öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenime ara verme talebinde bulunması,

F) Tutukluluk veya Mahkumiyet

Öğrencinin tutukluluk hali veya hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Disiplin Yönetmeliği gereği öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen mahkumiyet hali,

G) Askerlik

Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun erteleme hakkını kaybetmesi veya ertelenmenin kaldırılarak askere alınması,

H) Tayin ve Görevlendirme

Asker veya sivil resmi görevi olan öğrencilerin bağlı oldukları kuruluşlarca kayıtlı oldukları fakülte veya yüksekokulun bulunduğu şehrin dışına tayinleri veya görevlendirilmelerinde,

  1. I) Hazırlık Durumu (Eklenen I Maddesi – Üniversite Senatosunun 05/11/2018 tarih ve 4391 sayılı almış olduğu karar)

Zorunlu veya isteğe bağlı Hazırlık Sınıfı Programını güz yarıyıl sonuna kadar başarı ile tamamlayan öğrencilerin talepte bulunmaları durumunda, güz yarıyılını takip eden bahar yarıyılı için,”

İ) Spor ve Kültür Etkinlikleri

Öğrencilerin spor ve kültür etkinliklerine ülkesini, Üniversitesini ve bağlı olduğu fakülte/yüksekokulu temsil ederek yol dahil katıldıkları süreler İçin,

J) Diğer Haller

Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanacak diğer hallerde

Yukarıda belirtilen durumlarda ilgili yönetim kurulunca öğrencinin öğrenime ara verme isteği uygun görülür.

III. Başvuru Süresi

Öğrenciler raporlu oldukları süreye ilişkin mazeret sınavı ve süre durdurma isteklerini rapor bitimi tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğüne dilekçe vererek bildirirler; bu süre içinde başvurmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.

Alınan raporların kabul veya reddi, fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karara bağlanır, ancak tereddüt halinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerince değerIendirilebilir ya da Üniversite Yönetim Kurulunda değerlendirilir.