Komisyon Üyeleri

Doç.Dr.Ayşem YANAR (Başkan)
Doç.Dr.  Ceren GÜNERÖZ
Doç.Dr. Bengü BATU ERTUNG
Dr.Öğr.Üyesi Kozan UZUN
Arş.Gör.Ahmet MANSUROĞLU
Arş.Gör.Zeynep YILMAZ
 • Bologna süreci konusunda bilgilendirmeler yapmak.
 • Öğrencilerin ve fakültenin sürece aktif katılımını sağlanmak.
 • Bologna Sürecinin Sosyal Boyutunu güçlendirici çalışmalar yapmak.
 • Fakültemizin misyon, vizyon ve hedefleri ile iç ve dış paydaşların görüşleri dikkate alınarak nasıl bir mezun profilinin amaçlandığını gösteren Program Eğitim Amaçları’nı yazmak.
 • Programın eğitim amaçlarına ulaşabilmek için mezunların ne tür yeterliliklere (qualifications) sahip olmaları gerektiğinin açıklandığı Program kazanımlarını (Program Yeterlilikleri’ni)
 • Belirlenen program çıktılarına ulaşmak için hangi derslerin verilmesi gerektiğine karar vermek,
 • Her bir derse ilişkin Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarından hangisi/hangilerini sağladığını belirleyerek Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Çıktılarını ilişkilendirmek.
 • Ders öğrenme çıktılarını göz önüne alarak üniversitemizce belirlenen ortak formata uygun olarak ders öğretim planlarını hazırlamak.
 • Ders öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için gerekli iş yükünü ve AKTS kredilerini hesaplamak.
 • Her programın programlarını tanıtıcı bilgiyi ve ders öğretim planlarını Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak.
 • Eğitim-Öğretim Planlarında yer alan/alacak her bir ders için “Öğrenme Çıktıları”nı yazmak.
 • Ders öğrenme çıktıları ile program çıktılarının uyumu için Program Kalite Güvence Sistemini kurulmasını sağlamak.
 • Program sonucunda Fakülte olarak “Güzel Sanatlar alanında nasıl bir birey yetiştireceğini” belirlemek için gereksinim çözümlemesi (İhtiyaç analizi)
 • Bologna koordinatörlüğünün düzenlediği Bologna Eğitim Komisyonu toplantılarına katılmak.
 • Ankara Üniversitesi sistemi içerisinde Güzel Sanatlar Fakültesi derslerinin Bologna bilgilerini güncel tutmak, ders eksikliklerini ilgili öğretim elemanına iletip güncellemek.