ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

AMAÇ:

Madde 1- Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi Kullanım Kuralları, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan kütüphaneden yararlanma kurallarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM:

Madde 2- Bu kurallar, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan kütüphaneyi kapsamaktadır.

TANIMLAR:

Madde 3- Bu metin içinde geçen;

 1. “Materyal” kütüphanelerde bulunan bütün bilgi kaynaklarını ve malzemeyi,
 2. “Kullanıcı” kütüphane hizmetinden yararlanan bütün kullanıcıları,
 3. “Danışma Hizmeti” kütüphanede ödünç verme hizmeti dışında kalan bütün kütüphane hizmetlerini,
 4. “Ödünç Verme Hizmeti” kütüphane materyalini belli bir süre için kütüphane dışında kullanmayı ifade eder.

HİZMETLER ve YARARLANMA:

Madde 4- Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mensup ve öğrencileri, üniversite kimlik kartlarını göstererek kütüphaneye girebilir ve danışma hizmetlerinden yararlanabilirler.

Madde 5- Ankara Üniversitesi mensupları ve öğrencileri,  üye olmak koşuluyla ödünç alma hizmetinden yararlanabilirler.

ÜYELİK:

Madde 6- Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mensupları, öğrenci veya personel kartları ile kütüphaneye başvurarak ve “Üyelik Formu” nu doldurarak üye olabilirler. Üyelik süresi akademik ve idari personel için çalıştıkları sürece, öğrenciler için öğrenimleri süresince geçerlidir.

Madde 7- Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mensubu olmayan kullanıcılar, kimlik kartları (öğrenci, personel kartı) ve istenilen belgeler ile birlikte başvurarak,  üyelik formunu doldurup üye olabilirler. Ödünç alma hizmetinden yararlanmak isteyen fakülte dışı Ankara Üniversitesi kullanıcılardan ayrıca, ikametgah belgesi istenir.

ÖDÜNÇ VERME:

Madde 8-

 1. Kütüphaneye üye olan Ankara Üniversitesi mensubu tüm kullanıcılar aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde ödünç yayın alabilirler.
 2. Ankara Üniversitesi dışındaki üniversite veya kurum mensuplarına ödünç yayın verilmez.

ÖDÜNÇ ALMA SÜRELERİ:

Madde 9- Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kütüphanelerinde bulunan yayınlardan;

 1. a) Öğretim üye ve elemanları 30 gün süre ile 5 Uzatma Hakkı -10 Materyal
  b) Doktora ve Lisansüstü öğrencileri 15 gün süre ile 2  Uzatma Hakkı -5 Materyal
  c) Lisans öğrencileri                                            7 gün süre ile 1 Uzatma Hakkı -3 Materyal
  d) İdarî personel                                                   30 gün süre ile 2  Uzatma Hakkı -5 Materyal

Ayrıca ders programlarında kullanılan yayınlar, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın, istenilen yayının / yayınların listesini ve hangi akademik personele verileceğini belirten yazılı başvurusu üzerine dönemlik olarak ödünç verilebilir. Dönemlik ödünç alma süresi 1 aydır.

ÖDÜNÇ ALMA SÜRESİNİ UZATMA VE GERİ İSTEME:

 1. Üyeler ödünç aldıkları yayınların süresini Madde 9’da belirtilen süre ve miktarda uzatma hakkına sahiptir.
 2. Uzatma işlemi şahsen başvurarak, Internet üzerinden, telefon veya e-posta ile yapılabilir.
 3. Yayının iade tarihine 3 günden fazla zaman varken veya iade tarihi geçtikten sonra uzatma işlemi yapılmaz.
 4. Başkası tarafından ayırtılan bir yayının kullanım süresi uzatılamaz.
 5. Gecikmelerde, üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyelerin yayın kullanma süreleri uzatılamaz.
 6. Kütüphane yönetimi gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeden yayını geri isteme hakkına sahiptir.

YAYIN AYIRTMA:

 1. Ödünç alınan bir yayın başka bir üye tarafından ayırtılabilir.
 2. Ayırtılan yayının iade edildiğinde veya herhangi bir nedenle ayırtma işlemi iptal edildiğinde ilgili üyeye e- posta veya telefon ile bilgi verilir.
 3. Ayırtılan yayın, üyeye bildirilmesinden itibaren 24 sat içinde alınmazsa sıradaki üyeye verilir, sırada bir başka üye yoksa kütüphanedeki yerine konulur.
 4. Ayırtılacak yayın sayısı üyenin ödünç alabileceği yayın sayısıyla sınırlıdır.

SAATLİK ÖDÜNÇ VERİLEN YAYINLAR:

Madde 10- Aşağıda belirtilen yayın türleri saatlik sürelerle ödünç verilir. Bu durumda olan yayınlar gün içinde 3 saat süreyle yalnız kütüphane içinde kullanılmak üzere ödünç verilir.

 1. Öğretim materyalleri bölümündeki yayınlar,
 2. Danışma eserleri koleksiyonunda yer alan ve yeterli sayıda fazla nüshası olanlar.

ÖDÜNÇ VERİLMEYEN YAYINLAR:

Madde 11- Aşağıda belirtilen yayınlardan yalnız kütüphane içinde yararlanılır. Bunlar hiçbir şekilde kütüphane dışında kullanılmak üzere ödünç verilmezler.

 1. Sözlük, ansiklopedi, atlas, abstract, index, el kitabı vb. danışma kaynakları,
 2. Süreli yayınların ciltsiz olanları ve son sayıları,
 3. Yeniden sağlanması olanaksız olan el yazmaları ve nadir basma eserler, özel bağış koleksiyonları,
 4. Tezler,
 5. e) Arşiv nüshaları.

ZAMANINDA İADE EDİLMEYEN YAYINLAR:

Madde 12- Üyeler ödünç aldıkları yayınları zamanında iade etmekle yükümlüdürler.
Gecikme halinde;

 1. Kullanıcı her gün için gecikme bedeli ödemek zorundadır.
 2. Zamanında iade edilmeyen yayınlar için kullanıcıya 15’er gün ara ile iki uyarı notu gönderilir.
 3. Uyarı notunun üyenin eline ulaşmaması veya geç ulaşmasından kütüphane sorumlu değildir. Bu durumda gecikme bedellerinde indirim veya affetme söz konusu değildir.
 4. İki kez uyarı notu gönderilen kullanıcı, yayınları yine iade etmezse, bu yayınlar için kayıp yayın işlemi yapılır, 17. maddede belirtilen kayıp yayın bedeli, işlem bedeli ve gecikme bedelini içeren bir bilgi gönderilir ve zarar karşılanmadıkça üyeye 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.
 5. Saatlik ödünç alınan yayınları zamanında iade etmeyenlere uygulanacak gecikme bedeli, geciken her saat için uygulanır. Ayrıca üyeye bir hafta süreyle ödünç yayın verilmez.

KAYBOLAN VEYA ZARAR GÖRMÜŞ YAYINLAR:

Madde 13-  Üyeler ödünç aldıkları yayınları yıpratmamak ve/veya kaybetmemekle yükümlüdürler. Aksi hallerde;

 1. Kötü ve dikkatsiz kullanımdan dolayı bir daha kullanılamayacak derecede yıpranan yayınlar için kayıp yayın işlemi yapılır. Bu durumda üyeye 2 ay boyunca ödünç yayın verilmez.
 2. Kaybedilen yayınlardan baskısı mevcut olanların üye tarafından sağlanması istenir, ayrıca işlem bedeli alınır. Yayın üye tarafından sağlanamazsa, üyeden son baskı ücretinin 3 katı ve işlem bedeli alınır.
 3. Baskısı tükenmiş yayınların kaybolması durumunda, Dekanlık tarafından saptanan ücret ve işlem bedeli alınır.
 4. Kaybedilen yayın, iade tarihine kadar kütüphaneye bildirilmez ise ayrıca gecikme bedeli alınır.
 5. Kaybedilen yayın, iade tarihine kadar kütüphaneye bildirilmez ise ayrıca gecikme bedeli alınır.
 6. Bu kurallar tüm kullanıcılar için istisnasız uygulanır. Bu durumda doğacak yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin, üyelikleri iptal edilir ve kütüphane hizmetlerinden yönetimin uygun gördüğü sürede yararlandırılmazlar.
 7. Üyelerin ödeyeceği tüm ceza/işlem ücret bedelleri için her yıl “Dekanlık Makamından” onay alınır.

İZİNSİZ YAYIN ÇIKARTMA ve ZARAR VERME:

Madde 14- Kütüphane materyali elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Ödünç alma işlemleri yapılmadan kütüphaneden herhangi bir materyal çıkartılmak istendiğinde güvenlik sistemi alarm vermektedir. Bu durumda;

 1. İzinsiz materyal çıkartan kullanıcı Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mensubu ise, tutanakla birlikte durum ilgili kuruma yazı ile bildirilir.
 2. İzinsiz materyal çıkartan kullanıcı başka bir üniversitenin mensubu ise, tutanakla birlikte durum ilgili üniversiteye yazı ile bildirilir.
 3. İzinsiz materyal çıkartan kullanıcı herhangi bir yükseköğretim kurumuna bağlı değilse, tutanakla birlikte durum üniversitenin güvenlik birimine bildirilir.
 4. Herhangi bir kütüphane materyaline bir daha kullanılamayacak derecede zarar verilmesi durumunda, zarar gören materyalin bedeli ve işlem ücreti ilgili kullanıcıdan tahsil edilir.

ÖĞRETİM MATERYALİ:

Üniversiteye bağlı kuruluşlardan ve öğretim elemanlarından gelen talep üzerine ve/veya kütüphane yönetiminin kararı ile tespit edilen yayınlar Öğretim Materyali Bölümü’ ne konur. Bu durumdaki yayınlar, öğretim materyali kullanım koşullarını belirleyen öğretim üyesinin isteği doğrultusunda ödünç verilir.

İLİŞİK KESME:

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mensuplarının Üniversite’den ayrılmaları durumunda Kütüphane’den “İlişik Kesme Belgesi” almaları zorunludur.

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üye elemanları ile idarî personelinin herhangi bir nedenle tamamen veya uzun süreli görevden ayrılmaları halinde,  Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphane İşlerinden, kütüphaneye yayın borcu olmadığını belirten “İlişik Kesme Belgesi”ni almaları zorunludur. Bu konuda Ankara Üniversitesi Kütüphane İşleri işbirliği içinde çalışır.

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet ve öğrenime ara verme işlemlerinde veya herhangi bir nedenle Üniversite’den ayrılmaları halinde, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphane İşlerinden, Kütüphane ‘ye kitap borcu olmadığını belirten “İlişik Kesme Belgesi”ni almaları zorunludur. Bu konuda Kütüphane İşlerinden ile Öğrenci İşleri işbirliği içinde çalışır.

KÜTÜPHANELERARASI YAYIN ÖDÜNÇ VERME HİZMETİNDEN YARARLANMA:

Madde 15- Diğer üniversitelerin ve bilimsel kuruluşların mensupları kütüphaneden, “Kütüphaneler arası Yayın Ödünç Verme” kuralları çerçevesinde yararlanabilirler. Buna göre;

 1. Kütüphaneler arası ödünç kitap getirtme isteği, kurumlar arasında gerçekleştirilir. Başka bir üniversitenin kullanıcısının ödünç almak istediği yayın için, kendi fakültesinin Kütüphane İşlerine ‘ne müracaat etmesi gerekmektedir.
 2. Ödünç kitap isteği, SİRSİDYNİX sistemi üzerinden yapılır. Kitap istenilen kurum koşulları ve onayı doğrultusunda getirtilir.
 3. Kitabın kullanıcıya ulaştırılması ve tekrar kendi kurumuna iadesi için gerekli olan kargo hizmet ücreti kullanıcı tarafından ödenir. Başka bir kullanıcı isteği yoksa ödünç alınan yayınların süresi 1 kez uzatılabilir. Uzatma talebi için yeni form doldurulması gerekmektedir.
 4. Yayınlar taahhütlü olarak gönderilir ve iadenin de aynı şekilde yapılması istenir.
 5. Kütüphaneler arası ödünç almadan doğan her türlü ücret ve posta masrafı kullanıcı tarafından karşılanır.
 6. Zamanında iade edilmeyen yayınlar için 12. maddenin hükümleri uygulanır ve yayınlar iade edilene kadar ilgili kuruma ödünç yayın verilmez. Postadan doğan gecikmeler dikkate alınmaz.
 7. Kullanılmayacak derecede yıpranan veya kaybolan yayınlar için 13. maddenin hükümleri uygulanır.

GENEL KURALLAR:

Madde 16- Kütüphane hizmetlerinden yararlanmak isteyen bütün kullanıcılar kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdür.

 1. Kütüphanede yüksek sesle konuşmak ve gürültü yapmak yasaktır.
 2. Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilemez.
 3. Kütüphanede sigara içilemez.
 4. Kütüphanede yalnız kütüphane görevlilerinin kullandığı alanlara girilemez.
 5. Grup çalışması okuma salonunda yapılır.
 6. Kayıp eşyalardan kütüphane yönetimi sorumlu tutulmamalı.
 7. Cep telefonları ile yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 8. Başkalarını rahatsız edecek şekilde hareket edilmemeli ve yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 9. Kütüphane materyaline zarar veren ve/veya izinsiz olarak kütüphane dışına çıkarmaya çalışanlar hakkında yasal işlem uygulanır.
 10. Kullanıcılar, kütüphaneden çıkarken tüm kütüphane materyalini kapıdaki görevliye göstermek zorundadır. Gerektiğinde kütüphaneden çıkarken her türlü çanta, kapıdaki görevli tarafından kontrol edilir.
 11. Kütüphane yönetimi güvenlik açısından gerek gördüğünde, kütüphane çıkışında tüm kullanıcılar kontrol edilebilir.

ÜCRETLER:

Madde 17- Üyelik bedeli, gecikme bedeli, işlem bedeli ve kütüphanenin hangi hizmetlerinden hangi ücretler karşılığında yararlanılabileceği, her akademik yıl sonunda Dekanlık tarafından belirlenir ve bir sonraki akademik yılın başından itibaren uygulamaya konulur.

ÇALIŞMA SAATLERİ:

Madde 18- Çalışma saatleri her yıl akademik yıl sonunda Dekanlık tarafından belirlenir ve izleyen akademik yılın başında uygulamaya konulur. Dekanlık gerekli hallerde çalışma saatlerinde değişiklik yapar.

DİĞER HÜKÜMLER:

Madde 19-Bu kurallar Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Makamı tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 20- Bu kurallar,  Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.