Uluslararası Bilimsel Etkinlik Destek İlkeleri  (UBED)
İlgili Karar Örneği

BAŞVURU FORMLARI
EK – 1  Uluslararası Bilimsel Etkinlik Destek UBED Başvuru Formu
EK – 2  Uluslararası Bilimsel Etkinlik Destek UBED Başvuru ve Değerlendirme Formu
UBED Kapsamında Talep Edilebilecek Cihaz ve Malzeme Tahsis Seçenekleri

MADDE 1) AMAÇ VE DAYANAK
1.1. Bilimsel çalışma, araştırma ve yayınların nitelik-niceliğini arttırmak, Ankara Üniversitesi aidiyet bilincini güçlendirmek amacıyla Ankara Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacıların uluslararası bilimsel etkinliklerinin/yayınlarının, ulusal/uluslararası patentlerinin ve üniversiteye önemli katkı sağlayan çalışmalarının Ankara Üniversitesi tarafından ödüllendirilmesini sağlamak,
1.2. 2547 sayılı Kanun’un 39. ve 58. maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz döner sermaye kaynaklarından sağlanabilecek desteğin koşullarını ve yöntemini belirlemek.
MADDE 2) DESTEKLENECEK ETKİNLİKLERİN NİTELİKLERİ VE SAĞLANACAK DESTEKLER
2.1. Araştırmacıya 2.2’de belirtilen konularda destek verilebilmesi için çalışma ve etkinliklerde araştırmacının ismi ile birlikte kurum adı olarak:  Ankara University ya da University of Ankara  ifadelerinden birinin yer alması zorunludur. (*)
(*) 01/01/2020’den itibaren sadece “Ankara University” adresi ile tanımlanan makalelere destek verilecektir.
2.2. Destek Verilebilecek Çalışma ve Etkinlikler
a. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda “ISI-Web of Science” kapsamındaki SCI, SSCI ve AHCI’de taranan bilimsel dergilerde Ankara Üniversitesi adresi ile yayımlanmış tam metinli makaleler (kısa makale, editöre mektup vb. hariç),
Q İndex bulma rehberi için tıklayınız…
b. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda uluslararası alanda tanınmış yayınevlerince yabancı dilde yayımlanmış; Ankara Üniversitesi adresini de içeren özgün “kitap yazarlığı”, özgün kitaplarda “bölüm yazarlığı” veya “kitap editörlüğü” (çeviri ve bildiri kitapları hariç),
c. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda patent, buluş, yararlı model veya münhasır hak için yurtiçi/yurtdışı fikri mülkiyeti koruma sistemlerine tescil yaptırmış olmak,
d. Bir eğitim-öğretim döneminde %100 Yabancı dildeki İngilizce programlarda en az 14 saat ders vermek,
e. Bir önceki takvim yılında, üniversite dışı kaynaklara (TÜBİTAK, SANTEZ, Avrupa Birliği) başvuru sonucu bilimsel değerlendirme süreçlerini tamamlamakla birlikte destek alamamış projelerde yürütücü olmak (Hızlı destek programı projeleri hariç),
f. Bir önceki takvim yılında, Üniversite dışı kaynaklarca (TÜBİTAK, SANTEZ, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar) desteklenen araştırma projelerinde yürütücü olmak (Hızlı destek programı projeleri hariç),
g. Teknoloji transfer ofisi üzerinden gerçekleştirilen Üniversite-Sanayi işbirliği projesinde yönetici olmak,
h. Bir önceki takvim yılında, uluslararası tanınmış kuruluşlardan, TÜBİTAK, TÜBA veya Ankara Üniversitesi tarafından bilim veya teşvik ödülü almış olmak,
ı. 1.1.maddesi kapsamında Rektörlükçe desteklenmesi uygun görülen çalışmaları gerçekleştirmiş olmak,
i. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda Ankara Üniversitesi ve Bakanlıkların yayınevi kurullarından geçerek veya ulusal bilinen yayınevlerinde yazılmış ilgilinin bilim alanı ile ilişkili yabancı dilde yazılmış olan kitaplarda Ankara Üniversitesi adresini de içeren özgün “kitap yazarlığı”, özgün kitaplarda “bölüm yazarlığı” veya “kitap editörlüğü” (çeviri ve bildiri kitapları hariç),
j. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda kabul edilmiş proje tabanlı uluslararası Mevlana Değişim Projelerinde yürütücü ve araştırmacı olmak (sadece gidiş-dönüş yolluk ücreti için)”

2.3. Destek Miktarını Arttırmak İçin Kullanılabilecek Diğer Etkinlikler
a. Bir önceki takvim yılında, “ISI-Web of Science” kapsamında yer alan alanıyla ilgili Q1 veya Q2 kapsamındaki bir derginin editörü veya alanıyla ilgili Q1 kapsamında bir derginin yayın kurulu üyesi olmak,
b. Bir önceki takvim yılında, uluslararası nitelikte alanıyla ilgili bilimsel bir mesleki kuruluşun başkanı olmak,
c. Bir önceki takvim yılında, “2.2.a” maddesinde belirtilen indekslerde yer alan dergilerdeki yayınlarının tümüne başkaları tarafından “ISI-Web of Science” veri tabanına göre; fen ve sağlık bilimleri alanlarında en az “50” atıf; Sosyal Bilimler alanlarında en az “25” atıf yapılmış olmak,
d. Bir önceki takvim yılında, uluslararası nitelikteki bilimsel kuruluşlar tarafından farklı ülkelerde gerçekleştirilen, alanıyla ilgili geniş katılımlı Dünya ve Avrupa kongrelerinden birini Üniversitemiz himayesinde Ülkemizde düzenleyerek bu kongre veya sempozyumun düzenleme kurulu başkanı olmak,
e. Bir önceki takvim yılında “ISI-Web of Science” kapsamındaki dergilerde yayımlanmış eserlerine başkaları tarafından yapılan atıflarla elde edilen “h-indeks” değeri ISI-Web of Science” veri tabanına göre “10”ya da üzerinde olmak (sonraki yıllarda “h-indeks” değeri yükseldikçe bu madde ile tekrar başvuru yapabilir).
f. Bir önceki takvim yılında arkeolojik kazı başkanı olarak kazıyı bizzat yönetmiş olmak,
g. YÖK 100/2000 Doktora Burs Programında doktora öğrencisi tez danışmanı olmak (Yılda bir defa ve her bir öğrenci için bir defa olmak üzere yararlanılır),
h. Doktora tezi yönetmek (ek desteğin yarısı uygulanır),
ı. Ulusal akreditasyon kurulları tarafından akredite edilmiş Fakülte/Bölüm/ABD’da bulunmak (ek desteğin yarısı uygulanır),
i. Uluslararası akreditasyon kurulları tarafından akredite edilmiş Fakülte/Bölüm/ABD’da bulunmak,
j. Üniversite kurumsal gelişimine ve uluslararasılaşmasına katkı sağlamak.
2.4. Destek Miktarı ve Destekten Yararlanma
2.4.1. Toplam destek miktarı yıllık 25.000 TL’yi aşamaz. Destek miktarları için tıklayınız. Destek miktarları için tıklayınız.
2.4.2. Madde 2 kapsamındaki herhangi bir etkinlik, destek başvurusu için bir kez kullanılabilir, aynı etkinlik farklı yıllarda da olsa tekrar başvuru için kullanılamaz. Bir etkinlik bir kişi tarafından kullanılabilir; birden fazla kişi için kullanılamaz.
2.4.3.  Q4 kapsamındaki dergilerle başvurularda; Sosyal Bilimler alanında tek makale ile; Fen/Sağlık Bilimleri alanlarında ise iki makale ile başvuru yapılabilir. Fen/Sağlık Bilimleri alanlarında Q4 kapsamında yılda sadece bir kez destek verilir.
2.4.4. Çok sayıda ülkenin ortaklığı ile kurulmuş merkezlerde yürütülen büyük çaplı araştırmalara katılım sonucu üretilen makalelere, “Q4” düzeyi için belirtilen bedeli aşmamak üzere, yılda sadece bir kez destek verilir.
2.4.5. Birinci isim ve/veya sorumlu yazarın (corresponding author) Ankara Üniversitesi dışındaki bir kurumdan olması durumunda (Q1 ve Q2  kapsamındaki dergilerde üretilen makaleler bu kapsam dışındadır) kazanılan destek miktarının yarısı başvuran kişi tarafından kullanılabilir. Bu türdeki başvurularla 1 yıl içerisinde alınabilecek destek miktarı 10.000 TL’yi geçemez.
2.4.6. Bilimsel etkinliğe katılım için üniversitenin farklı birim veya kaynaklarının sadece birinden yararlanılabilir.
2.4.7. Öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri dışındaki öğretim elemanları etkinliğin sorumlu veya yürütücü kişisi olmak koşuluyla sadece 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.f, 2.2.i ve 2.2.j maddelerindeki desteklerden yararlanabilir.
2.4.8. 2.2.b” maddesi kapsamında yıl içinde en çok 10.000 TL destek verilir. Ayrıca, aynı kitaptan yalnızca bir bölüm için destek verilir.
2.4.9.  “2.2.d”, “2.2.e”, “2.2.f” ve “2.2.g” maddelerindeki destekten yılda bir kez yararlanılabilir.
2.4.10. “2.2.e”,“2.2.f” ve “2.2.j” maddeleri kapsamında destekler aynı proje için bir kez verilir.
2.4.11. “2.2.a,  2.2.b, 2.2.c, 2.2.e, 2.2.f, 2.2.h, 2.2.i ve 2.2.j ” kapsamındaki etkinliklerin tümü toplanarak destek miktarına ilave edilebilir.
2.4.12.  2.2.d” kapsamındaki etkinlik destekleri  birbirlerine veya “2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.e, 2.2.f, 2.2.g, 2.2.h, 2.2.i, 2.2.j ve 2.3” kapsamındaki etkinlik desteklerine ilave edilmez.
2.4.13.  2.2.d” kapsamındaki etkinliklerden tek başına yararlanılacak olup, alınan destek aynı yıl içerisinde kullanılabilecek toplam destek miktarından düşülür.
2.4.14. Öğretim üyeleri ve öğretim üye yardımcılarının, desteklerden yararlanabilmeleri için ön lisans ve lisans düzeyindeki derslerinin notlarını ve derslere ait diğer görsel materyali açık ders dokümanı hâlinde hazırlayarak on-line erişime açmış olmaları gerekir.
2.5. Destek Miktarını Artırmak
a. Madde 2.3.”te belirtilen diğer etkinlikler kısmında yer alan maddelerden biri kullanılarak, 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c ve 2.2.i kapsamındaki etkinliklerle birleştirmek kaydı ile destek miktarı arttırılabilir.
b. Destek artırımı için; 2.3.c, 2.3.d ve 2.3.e kapsamında her yıl, 2.3.a ve 2.3.b  kapsamında 2 yılda bir başvuru yapılabilir.
MADDE 3) DESTEKLERİN VERİLMESİ VE KULLANIMI
Desteklerin verilmesi ve kullanımı döner sermaye kaynaklarının yeterliliği, ilgili tüm mevzuat, Üniversite Yönetim Kurulu ve Döner Sermaye Yürütme Kurulu ilke kararları doğrultusunda aşağıdaki yöntem ve belgelerle yapılabilir.
3.1. Bilimsel Etkinliğe Katılım Uygulaması
3.1.1. Yurtdışında alanıyla ilgili gelişmiş bir bilimsel merkezde çalışmalarda bulunma giderleri,
3.1.2. Bilimsel etkinliklere katılım desteği, mali mevzuat gereği şu harcama kalemlerine verilebilir:
a. Bilimsel etkinlik kayıt bedeli,
b. Yevmiye,
c. Ulaşım bedeli.
3.2. Bilimsel Etkinliğe Katılım Dışı Diğer Uygulamalar
Bilimsel etkinliklerle ilgili destek, bilimsel etkinliğe katılım dışında, cihaz ve laboratuvar malzemesi tahsis istemleri için de kullanılabilir.
Bilimsel destek kapsamında alınan demirbaşlar mevzuat gereği ilgili akademik birimlerin demirbaş listelerine kaydedilir.
MADDE 4) BAŞVURU
Ankara Üniversitesinin bölüm/anabilim/bilim dallarında görevli öğretim elemanları destek için başvurabilir. Destek başvurusu yapabilmek için gerekli belgeler şunlardır:
a. Başvuru Formu (EK 1),
b. Başvuru ve Değerlendirme Formu (EK 2),
c. Desteğe dayanak oluşturan belgeler, araştırmacının katılacağı etkinlik için kayıt belgesi/ davet mektubu/ kabul belgesi, sunum özeti.
Başvuru, yukarıda belirtilen belgeleri içeren başvuru dosyasının, birim yöneticilerinin onayından sonra, Rektörlüğe teslimi ile tamamlanır. Bir etkinliğe veya eğitime katılım için destek talebi etkinlikten en az 30 gün önce Rektörlüğe iletilmiş olmalıdır.
MADDE 5) DEĞERLENDİRME
Başvurular aşağıdaki şekilde değerlendirilir:
a. Başvuru dosyaları yapılan ön değerlendirme ardından, “Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Komisyonu” tarafından incelenir, değerlendirilir ve yararlanılabilecek desteğe ilişkin olarak Ek-2’deki form düzenlenir. Belge eksikliği olan, belirlenen koşullara uymayan başvurular değerlendirme için Komisyon gündemine alınmaz.
b. Komisyon incelemesi üzerine düzenlenen Ek-2 formu Üniversite Yönetim Kurulunda veya Döner Sermaye Yürütme Kurulunda değerlendirildikten sonra Rektörlük Makamına sunulur (EK 2).
c. Destek, Rektörün değerlendirme ve onayından sonra verilebilir.
d. Değerlendirme aşamalarında mali kaynaklar, başvuru sahibinin akademik ya da idari görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirip getirmediği, başvuru sahibinin dahil olduğu hizmetin sürdürülebilirliği, bilim alanı ile uygunluğu, talep edilen etkinliğin yaygın etkisi, evrensel bilime katkısı, Ankara Üniversitesine ve ilgili bilim alanına katkısı dikkate alınır.
e. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine aykırı etkinlikler, kamu hizmeti sıfatı ile bağdaşmayacak faaliyetler, söylemler, şiddet eylemleri, cinsel dokunulmazlığa karşı eylemler, yüz kızartıcı ve utanç verici fiiller, herhangi bir terör yapılanmasına ya da üniversite içerisinde hizmetin aksamasına, huzurun bozulmasına yol açabilecek eylemler veya söylemler, destek veya yardımcı etkinlikler ve diğer disiplin suçlarından dolayı haklarında soruşturma yürütülmekte olanlar veya ceza alanların durumu değerlendirme aşamalarında göz önünde bulundurulabilir.
f. Akademik ya da idari görevlerini yerine getirmeyen veya aksatanlar veya 5.e kapsamında değerlendirilenler destekten yararlanamazlar.
MADDE 6)YÜRÜRLÜK
Bu ilkeler Yönetim Kurulu’nda kabul edildikten sonra, 07/03/2018 tarihinde yürürlüğe girer. İlkeler, Rektör tarafından yürütülür. Bu ilkelerin yürürlüğe girmesiyle, daha önce uygulanan ilkeler yürürlükten kalkar.