Komisyon Üyeleri

Prof.Dr.Zeynep ERDOĞAN (Başkan)
Prof.Dr. Kafiye Özlem 
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
Doç.Dr.Ayşem YANAR
Doç.Dr. Ceren GÜNERÖZ
Doç.Dr. Bengü BATU ERTUNG
Doç.Dr. Feryal SÖYLEMEZOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Nami Eren BEŞTEPE
Dr.Öğr.Üyesi Kozan UZUN
Arş. Gör. Zeynep YILMAZ
Fakülte Sekreteri Şükrü GÜLFİDAN
Özlem VAROL
Aynur ASKER
Velican DEMİREL (Öğrenci)
 • Fakültede 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği çerçevesinde çalışmalar yapmak.
 • Fakültede Kalite Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yapmak ve kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
 • Fakültenin vizyon, misyon, ve hedeflerine ulaşması için yapılması gereken eylemleri, bunların zamanlama ve sorumlularını ve bu eylemlerin performans kriterlerini belirlemek.
 • Fakültede gerçekleştirilen akademik ve idari düzeydeki tüm faaliyetlere ait süreçlerin tamamlanması, bu süreçlerin geliştirilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve korunması için yapılacak Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının ilkelerini yapılanmaya ve uygulamaya ilişkin esasları düzenlemek.
 • Her yıl periyodik olarak bir sonraki takvim yılı başına kadar, kendi yıllık iç değerlendirme raporunu periyodik gözden geçirme sonuçlarını dikkate alarak bir sonraki takvim yılı için iş takvimini, iyileştirme eylem planlarını oluşturmak ve yürütmek.
 • İç paydaş (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaş ( işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları v.b)  analizi için anket ve değerleme ölçeği geliştirmek.
 • Akademik, idari personel öğrenci ve dış paydaş memnuniyet anketlerinin sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • Çalışmalarında ve raporlamalarında Fakülte düzeyinde standardı sağlamak için form, cetvel, tablo v.b geliştirmek.
 • Akademik, idari personel ve öğrenci memnuniyet anketlerinin sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • Komisyon çalışmaları esnasında Ankara Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ile iletişime geçmek.
 • Fakültenin tüm süreçlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamak.
 • Fakültenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetleri değerlendirmek ve kalitesini geliştirmek.
 • Kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Fakülte Kurulu onayına sunmak.
 • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Fakülte kuruluna sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak.
 • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.