KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA
 
A- KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü her yıl belli sayıda öğrenciye üniversitemizin çeşitli birimlerinde haftada en fazla 15, ayda 60 saat çalışma olanağı sunmaktadır. Öğrenciler bu çalışmaları karşılığında eğitimlerinde destek olacak nitelikte bir ücret almaktadır.
Fakültemiz öğrencileri de bu çerçevede Tekstil Atölyesi, Kütüphane ve Fakültemizin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilmektedir. Başvurular her eğitim yılının başında yapılmakta olup Fakültemiz Burs Komisyonu tanınan kontenjanlar dahilinde öğrenci seçimini yapmaktadır.
 B- KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA İLE İLGİLİ MEVZUAT
 1) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
  1. bendi) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs verilenler veya burs alma şartlarını taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle hizmetlerine ihtiyaç duyulan öğrenciler, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarındaki geçici işlerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, yükseköğretim kurumu yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kısmi zamanlı çalışma karşılığı ücret ödenmesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesi veya aynı Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılması sonucunu doğurmaz. Kısmi zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma süreleri ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
 2) ANKARA ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ (KZÖ) ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ
 C) KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA İŞLEM SÜRECİ
 1- Ankara Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi uyarınca; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından birimlere çalıştırılacak öğrencilerin tespitine ilişkin yazı gönderilir.
2-İlgili yazı Fakülte Yönetimine gönderilir.
3-Evrak Kayıt Birimi’nden gelen üst yazı Öğrenci İşleri Birimi’ne gönderilir.
4-Fakülte Yönetimi tarafından Öğrenci İşleri Birimi’ne havale edilen yazı öğrencilere panolarda ilan edilir.
5-Öğrenciler dilekçe ile Fakülte Evrak Kayıt Birimi’ne başvurur.
6- Öğrencilerin başvuru dilekçeleri Burs Komisyonu’na gönderilir.
7-Fakülte Burs Komisyonu kısmi zamanlı çalışacak öğrencileri belirler.
8-Fakülte Burs Komisyonu tarafından Öğrenci İşleri Birimi’ne iletilen kısmi zamanlı çalışacak öğrencilerin bilgileri üst yazı ile Üst Yönetim (Rektörlük) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirilir.
9-Öğrenci İşleri Birimi, kısmi zamanlı çalışacak öğrencilere kabul edildiklerine ilişkin duyuru yapar.
10-Aylık puantaj hazırlanır.
11-Öğrenci imzalar.
12-Üst yazı hazırlanır.
13-Üst Yönetici imzalar.
14-İmzalanan evrak e-beyas üzerinden Üst Yönetim (Rektörlük) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na gönderilir.