Fakülte Kalite Komisyonu  (indir)

 

Kalite Listesi

Bölümü Adı Soyadı Görevi E-Mail Tel
Müzecilik Bölümü Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL Başkan oadiguzel@ankara.edu.tr 0 (312) 316 4920/ 1730
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Prof. Dr. Zeynep ERDOĞAN Üye zerdogan@ankara.edu.tr 0 (312) 316 4920/ 1730
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Doç. Dr. Cengiz ÇETİN Üye ccetin@ankara.edu.tr 0 (312) 316 4920 / 1730
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Dr.Öğr.Üyesi  Feryal SÖYLEMEZOĞLU Üye fsoylemezoglu@ankara.edu.tr 0 (312) 316 4920 /1701
Müzecilik Bölümü Dr.Arş.Gör. Ceren KARADENİZ Üye ckaradeniz@ankara.edu.tr 0 (312) 316 4920 / 1283
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Dr.Arş.Gör. Ayşem YANAR Üye ayanar@ankara.edu.tr 0 (312) 316 4920 / 1285
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Kozan UZUN Üye kuzun@ankara.edu.tr 0 (312) 316 4920 / 1273
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğr. Üyesi Elif SARAÇ Üye arkelifsarac@gmail.com 0 (312) 316 4920/1272
Temel Eğitim Bölümü Okutman Dr. Ayben KAYNAR TANIR Üye tanir@ankara.edu.tr 0 (312) 595 72 80
Fakülte Sekreteri Nezihe ER Üye neziheer@ankara.edu.tr 0 (312) 316 4920/ 1731
Şef Gürbüz ALTUNDAĞ Üye altundag@ankara.edu.tr 0 (312) 316 4920/ 1304
Memur Sevgi USTA ENGİN Üye sengin@ankara.edu.tr 0 (312) 316 4920 / 1730
Memur Ayşenur DÖKMECİ Üye dokmeci@ankara.edu.tr 0 (312) 316 4920/ 1267
Memur Emine KARŞIYAKA ÇATUK Üye karsiyakae@ankara.edu.tr 0 (312) 316 4920/ 1731
Memur Aynur ASKER Üye aasker@ankara.edu.tr 0 (312) 316 492/ 1284

Komisyonun Görevleri

 1. Fakültede, 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği çerçevesinde çalışmalar yapmak.
 2. Fakültede Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması çalışmalarını yapmak ve kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
 3. Fakültenin vizyon, misyon ve hedeflerine ulaşması için yapılması gereken eylemleri, bunların zamanlama ve sorumlularını ve bu eylemlerin performans kriterlerini belirlemek.
 4. Fakültede gerçekleştirilen akademik ve idari düzeydeki tüm faaliyetlere ait süreçlerin tanımlanması, bu süreçlerin geliştirilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve korunması için yapılacak Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının ilkelerini, yapılanmaya ve uygulamaya ilişkin esaslarını düzenlemek.
 5. Her yıl periyodik olarak, bir sonraki takvim yılı başına kadar, kendi yıllık iç değerlendirme raporunu, periyodik gözden geçirme sonuçlarını dikkate alarak, bir sonraki takvim yılı için iş takvimini, iyileştirme eylem planlarını oluşturmak ve yürütmek,
 6. İç paydaş (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaş (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) analizi için anket ve değerleme ölçeği geliştirmek.
 7. Akademik, idari personel, öğrenci ve dış paydaş memnuniyet anketlerinin sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak.
 8. Çalışmalarında ve raporlamalarında Fakülte düzeyinde standardı sağlamak için form, cetvel, tablo vb. geliştirmek ve standartları
 9. Akademik, idari personel ve öğrenci memnuniyet anketlerinin sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak.
 10. Komisyon çalışmaları esnasında Ankara Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ile iletişime geçmek.
 11. Fakültenin tüm süreçlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamak.
 12. Fakültenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetleri değerlendirmek ve kalitesini geliştirmek.
 13. Kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Fakülte Kurulu onayına sunmak.
 14. İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Fakülte Kuruluna sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun İnternet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak.
 15. Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.