BURS KREDİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğrenim öğrencilerine burs-kredi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının (Vakıf üniversiteleri hariç) kendi mevzuatlarındaki kriterlere göre belirleyecekleri öğrenciler ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenecek öğrencilere hangi şartlarla burs-kredi verileceği ile bunların kesilmesi ve lüzumu halinde tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili İş ve İşlemler
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak İşlemler
Madde 5- 5102 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları (Vakıf üniversiteleri hariç) yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi ve nakdi yardım adı altında herhangi bir ödeme yapamazlar. Ancak; mevzuatlarındaki kriterlere göre burs verilmesini öngördükleri öğrencileri her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Kuruma bildirirler.
Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdareler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak İşlemler
Madde 6- Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatlarındaki kriterlere göre belirleyecekleri öğrencilere, öngördükleri miktarda ödeme yapılabilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır.
a) Gerekli meblağı Kurumca belirlenen ödeme tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar Kurum hesabına yatırmak zorundadırlar. Bu süreden sonra yatırılan meblağ ilgili kuruluşlara iade edilmeyip, öğrenciye takip eden ödeme döneminde ödenir.
b) Aktarılan meblağ Kurumca herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın, bildirilen öğrencilerin hesabına yatırılır.
c) Öğrencilere verilecek burs-kredinin süresi ve kesilmesine ilişkin işlemler ilgili kuruluşlarca yapılarak, Kuruma bildirilir.
Belediyeler Tarafından Yapılacak İşlemler
Madde 7- Belediyeler tarafından yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi verilmesi veya nakdî yardım yapılması halinde yapılan yardımların türü, miktarı ve kaç öğrenciye ne kadar süre ile verileceğine ilişkin bilgiler Kurumca belirlenen formata uygun olarak Kasım, Şubat, Mayıs, Ağustos aylarında Kuruma bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları
Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanlarının Tespiti
Madde 8- Kurum Bütçesi dikkate alınarak ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını belirlemeye Genel Kurul yetkilidir.
Aylık burs miktarlarını, ödeme zamanını ve öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavı sonucundaki başarılarına göre burs kontenjanlarını belirlemeye ise Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu;
a) Üniversitelere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kılavuzundaki öğrenci kontenjanlarını dikkate alarak, burs kontenjanı ayırır. (Vakıf üniversiteleri hariç)
Üniversiteler; kendilerine ayrılan sayıda burs verilmesini uygun buldukları öğrencileri, Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık taban ve tavan burs miktarı içerisinde kalmak ve yıllık toplam burs tutarını aşmamak şartıyla tespit ederek her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Kuruma bildirirler.
b) Genel bütçeli daireler ve üniversiteler dışında kalan katma bütçeli idarelerden 5102 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce ilgili mevzuatlarında burs verilmesine ilişkin hüküm bulunanların bildirdikleri öğrencilere, uygun sayıda burs kontenjanı ayırır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Burs Verilmeyecek Öğrenciler
Burs Verilmeyecek Öğrenciler
Madde 9-
a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,
b) 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,
c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
e) Yabancı uyruklu öğrencilere,
f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,
g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
h)Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,
burs verilmez.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Burs Tahsis İşlemleri
Burs Başvurusu
Madde 10- Burs almak isteyen öğrenciler, Genel Müdürlükçe belirlenen usûl ve esaslara göre müracaatta bulunurlar.
Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği
Madde 11- Öğrencinin Kuruma başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır.
Belge İsteme
Madde 12- Kuruma burs almak için başvuruda bulunan öğrencilerden istenilen belgeler öğrenim gördükleri öğretim kurumlarında ilan edilir.
Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde belge kabul merkezlerinden herhangi birine vermekle yükümlüdür.
Belge İncelemesi
Madde 13- Öğrencilerden alınan belgeler Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara göre incelenerek uygun bulunanlar işleme konulur.
Kurumca Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi
Madde 14- Kurumca burs verilecek öğrenciler, Yönetim Kurulunca belirlenen kıstaslara göre değerlendirilir.
Taahhütname İsteme
Madde 15- Burs tahsisi yapılan öğrenci, metni Genel Müdürlükçe hazırlanan taahhütnameyi noterde tanzim ve tasdik ettirerek, Kuruma vermekle yükümlüdür.
Tahsis ile İlgili İtirazların İncelenmesi
Madde 16- Burs isteği yerine getirilmeyen öğrenci, burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesinin öğretim kurumlarında ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, durumunun yeniden incelenmesini isteyebilir.
Burs Dosyası ve Numara Verilmesi
Madde 17- Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası verilir.
Belge ve Durum Araştırması
Madde 18- Kurum gerekli gördüğü taktirde burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde ve durumunda hakikate aykırı bir husus tespit edildiğinde bursu kesilir.
ALTINCI BÖLÜM
Burs Verilmesi ve Süresi ile Başarı Durumu
Burs Verilmesi ve Süresi
Madde 19- Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir.
Başarı Durumunun Bildirilmesi
Madde 20- Kurumdan burs alan öğrencilerin başarı durumları her yıl Eylül ayı sonuna kadar öğretim kurumlarından istenir. Öğretim kurumları yetkili kurullarının belirleyecekleri esaslara göre başarısız olarak tespit ettikleri öğrencileri her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Kuruma bildirirler.
Öğretim Kurumunu Değiştirme Halinde Burs Verilmesi ve Süresi
Madde 21- Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam olunur. Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.
Dikey Geçiş Halinde Bursun Verilmesi
Madde 22- Kurumdan burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden öğrenimine ara vermemek kaydıyla üçüncü sınıfa başlayanların burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak, intibak programı süresince burs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.
Zamanında Ödenemeyen Burslar
Madde 23- Öğrenciye; öğretim kurumlarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının veya Kurumun işlemlerinden dolayı süresi içerisinde ödenemeyen bursları, geriye dönük ödenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Bursun Kesilme Durumları
Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi
Madde 24- Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez.
Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.
Öğretim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi
Madde 25- Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarı yıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, Kuruma durumunun bildirildiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi halinde bursun ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı bursu normal öğrenim süresinden sonra verilir.
Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Bursun Kesilmesi
Madde 26- Çeşitli nedenlerle en az bir yarı yıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kapatılan süre kadar kesilir. Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması halinde burslarının ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı bursu normal öğrenim süresinden sonra verilir.
Vazgeçme Halinde Bursun Kesilmesi
Madde 27- Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez.
Ancak, bursunun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi verilebilir.
Kurum Yurtlarından Çıkarılma Halinde Bursun Kesilmesi
Madde 28-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.
Kesin Hükümle Mahkum Olma Halinde Bursun Kesilmesi
Madde 29- Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir. Bir daha burs verilmez.
Anarşi ve Terör Olayları Sebebiyle Bursun Kesilmesi
Madde 30- Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında veya eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (Direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunan, bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar vs. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulunduran öğrenciler ile belirtilen fiillere istinaden öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca herhangi bir ceza verilmiş olan öğrencilerin bursları kesilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Bursun Tahsili
Bursun Tahsili
Madde 31- Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir. Ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Kurumca geri alınır.
Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun ortaya çıktığı tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Kurumca geri alınır.
Öğrencinin vefatından sonra hesabına yatan burslar Kurum hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.
Burs alan öğrencinin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren bir yıllık bekleme süresinden sonra almadığı bursları Kurum hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Öğretim Kurumlarına Ait İşler
Bilgi Verme
Madde 32- Öğretim kurumları, burs verilmesi işlemleri ile ilgili olarak, gerek öğrenciler hakkında, gerekse diğer konularda Kurumun istediği bilgileri belirlenen süre içerisinde bildirirler.
Duyurma
Madde 33- Öğretim kurumları, Kurumun öğrenciye duyurmak istediği bilgileri zamanında ve Kurumca belirlenen süre kadar ilan ederler.
ONUNCU BÖLÜM
Diğer Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 34- Bu Yönetmelikle ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
Madde 35-Bu Yönetmelik 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 36- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı birlikte yürütür.
* Bu Yönetmelik 36 Madde ve 9 sayfadan ibarettir.